OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Ponad 26 tys. uczennic i uczniów z 72 częstochowskich szkół objęło porozumienie z placówkami medycznymi, które zajmą się opieką dentystyczną.
W porozumieniu określono m.in. godziny realizacji świadczeń zdrowotnych i zasad ich udzielania w sytuacjach nagłych (ból zęba, uraz). Wybrane zakłady opieki zdrowotnej będą zobowiązane do udzielania bezpłatnych świadczeń z zakresu stomatologii, uczennicom i uczniom częstochowskich szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Częstochowa.

Zgodnie z zawartą umową podmiot leczniczy będzie zobowiązany m.in. do wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia (z wyłączeniem ortodoncji), współpracy z pielęgniarką lub higienistką szkolną oraz dyrektorem w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów. Ponadto, porozumienie zobowiązuje do prowadzenia rejestracji wizyt i dokumentacji medycznej, jej zabezpieczenia i archiwizowania oraz realizowania świadczeń przez lekarzy dentystów spełniających wymagania określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Celem nowej ustawy ma być zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w czasie nauki w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Ideą nowych uregulowań jest też zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki.

Opieka medyczna w szkole obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną.

DLA NASZEJ SZKOŁY opieka stomatologiczna będzie realizowana w:
MEDIGAP Sp. z o.o. ul. Brzezińska 6a w Częstochowie

Uwagi (wyciąg z ustawy)

  1. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
  2. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19 roku życia.
  3. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.
  4. Opieka stomatologiczna w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
  5. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami współpracuje z:
  • podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami;
  • rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania.

Szczegóły na najbliższym spotkaniu z wychowawcami tj. 28 listopada 2019 (czwartek)