Jak będziemy pracować zdalnie? Praktyczne wskazówki dla Uczniów i Rodziców

Wobec licznych pytań i wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem nauki ucznia w domu oraz czym są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przedstawiamy materiał, który w przejrzysty sposób przedstawia zagadnienie.

 1. Zdalne nauczanie to zajęcia w domu realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej (dostępnych na stronach MEN, prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii, innych materiałów wskazanych przez nauczyciela; mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela).
 2. Każdy nauczyciel przygotuje zakres materiału, korzystając z zasobów własnych i sugerowanych przez MEN.
 3. Materiały edukacyjne dla każdej klasy będą umieszczane na stronie internetowej szkoły i będziemy o nich informować na bieżąco.
 4. Zakres materiału będzie tak ułożony, aby KAŻDY zdążył wykonać zadania i mógł w wyznaczonym terminie przesłać do nauczyciela uczącego.
 5. Nauczyciele podawać będą, jakiej informacji zwrotnej od uczniów oczekują i ile dają czasu na wykonanie zadania.
 6. Obowiązkiem każdego ucznia będzie przesłanie wykonanego zadania na adres mail nauczyciela (maile w zakładce KONTAKTY Z NAUCZYCIELAMI) w wyznaczonym terminie.
 7. Nauczyciele na bieżąco sprawdzać będą przesłane zadania i prace, podając sugestie do dalszej pracy lub stawiając ocenę.
 8. Wykonanie pracy zadanej jest obowiązkowe, a uzyskane oceny będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcoworocznej i promowaniu do następnej klasy.
 9. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu, to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem, np. SMS, portale społecznościowe.
 10. Jeśli dziecko źle się czuje, należy to niezwłocznie zgłosić wychowawcy. Nieobecność na zajęciach będzie usprawiedliwiona, a czas na wykonanie zadań wydłużony.
 11. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 12. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 13. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 14. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 15. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).