Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniami zmieniającymi z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) oraz z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.781) wprowadzone zostały zmiany zasad postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, odnoszące się do :

  • postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 ustawy Prawo oświatowe;
  • zasad i terminów składania zaświadczeń i orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, których mowa w w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy Prawo oświatowe;
  • terminów potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe;
  • terminów przewidziany na czynności w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe.

Postępowanie uzupełniające

Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 ustawy Prawo oświatowe, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

Zasady i terminy dotyczące składania zaświadczeń i orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia do szkół prowadzących kształcenie zawodowe w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia)  lub Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych), rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym odpowiednio przez Ministra lub Kuratora.

W opisanej sytuacji  zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

Niezłożenie zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do dnia 25 września 2020 r., jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

 Termin potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin dla przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na potwierdzenie okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły wynosi 5 dni.

 Terminy przewidziane na czynności w postępowaniu odwoławczym

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin na wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wynosi 3 dni.

Zmian opisanych powyżej nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/zmiany-w-zasadach-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/