Stypendium szkolne 2020/2021

  • Informujemy, że rodzice uczniów ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego muszą złożyć wnioski wraz z załącznikami w terminie do 10 września w siedzibie szkoły ucznia (wnioski oraz wzory zaświadczeń do pobrania u pedagoga w dniu rozpoczęcia roku szkolnego lub na stronie internetowej).
  • Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto.
  • Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Tylko takie wnioski będą rozpatrywane.
  • Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
  • Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.
  • Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.
  • Corocznie są to kwoty zmienne. Wysokość udzielanej pomocy w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 będzie uzależniona od napływu środków finansowych w postaci dotacji celowej od Wojewody Śląskiego.
  • Rozpatrywane będą tylko wnioski, które zawierają kompletnie wszystkie niezbędne informacje(zawarte w druku wniosku) oraz wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do przyznania formy pomocy w postaci Stypendium Szkolnego.
  • Wszystkich informacji udziela Pedagog Szkoły – Pani Agnieszka Urbańczyk.

1. 2020/2021-WYDATKI-KWALIFIKOWANE-DO-STYPENDIUM-SZKOLNEGO.pdf

3. nowy Wniosek_Stypendium_szkolne_4_str_2020/2021.pdf

4. Oświadczenie_STRONY_dochód_ryczałt.pdf

5. Oświadczenie_STRONY_dodatkowy_dochód.pdf

6. Oświadczenie_STRONY_o_formie-stypendium-szkolnego.pdf

7. Oświadczenie-STRONY-o-ubez.-zdrowotnym-na-zasadach-OGÓLNYCH.pdf

9. Zaświadczenie-o-dochodach_CIS.pdf

10. Zaświadczenie-o-dochodach_zatrudnienie.pdf

11.Wykaz-WYDATKI-KWALIFIKOWANE-Stypendium-szkolne-2020/2021.pdf

12.Nowy-Wniosek_Zasiłek-_-Szkolny_Pouczenie_2020/2021.pdf