Nauka zdalna (wariant C) – procedury

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W CZĘSTOCHOWIE
W CZASIE NAUKI ZDALNEJ (WARIANT C)

I. ZDALNE NAUCZANIE – INFORMACJE OGÓLNE

Przejście do nauczania w wariancie B – hybrydowe lub C – zdalne następuje na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020, poz. 1830).

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego UONET+, strony internetowej szkoły oraz za pomocą mediów społecznościowych, powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.

Wychowawca obowiązany jest sprawdzić, czy wszyscy rodzice mają dostęp do dziennika elektronicznego. W przypadku, kiedy takiego dostępu nie ma, wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica o konieczności zalogowania się na dziennik elektroniczny UONET+.

We współpracy z nauczycielami dyrektor sprawdza i ustala:

 • sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,
 • możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych,
 • formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,
 • ilość przekazywanego materiału w danym dniu,
 • metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,
 • tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem.

Zadania nauczyciela:

 • organizuje pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach
  i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp.) oraz zasadach oceniania.
 • zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości psychofizycznych i technicznych uczniów.
 • wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 • wychowawcy klas są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć nt. bezpiecznej nauki
  w Internecie (w ramach kształcenia na odległość).

Uczeń zobowiązany jest do:

 • systematycznego uczestnictwa w lekcjach online,
 • zapoznawania się ze wszystkimi materiałami przesyłanymi i wskazanymi przez nauczyciela,
 • wykonywania przesyłanych zadań i ćwiczeń samodzielnie,
 • odsyłania wykonanych prac w terminie wskazanym przez nauczyciela,
 • informowania nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w terminie i ustalenie wspólnie z nauczycielem nowego terminu,
 • podpisywania przesyłanych prac
 • podczas lekcji on-line stosować się do poleceń nauczyciela, nie zakłócać toku lekcji nieodpowiednim zachowaniem.

Prowadzenie zajęć:

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które mogą być realizowane z wykorzystaniem:

 • Platformy MS Teams do prowadzenia lekcji zdalnych w czasie rzeczywistym,
 • dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
 • stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/), Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (np. https://www.oke.jaworzno.pl/), Kuratoriów Oświaty (np. https://www.kuratorium.katowice.pl/)
 • materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
 • własnych materiałów opracowanych przez nauczyciela, dostosowane do potrzeb uczniów (nagrane filmy i wiadomości głosowe, prezentacje, testy, krzyżówki itp.)
 • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela (np. wydawnictwa i portale edukacyjne, inne ogólnodostępne bezpłatne serwisy internetowe);
 • innych metod i sposobów wskazanych przez nauczyciela

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 • lekcje online z użyciem platformy Office 365-Teams;
 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • dziennik elektroniczny;
 • media społecznościowe, komunikatory – przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły (obligatoryjnie w przypadku, gdy materiały wysyłane przez wychowawcę/nauczyciela przedmiotu nie docierają poprzez komunikatory do wszystkich uczniów/rodziców);
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, z których uczeń korzysta w szkole;
 • kontakt z nauczycielem poprzez UONET+;
 • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami (poczta elektroniczna – adresy nauczycieli dostępne na stronie internetowej szkoły).

O wyborze sposobu prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu.

Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tematów na bieżąco zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, stosując różnorodne formy pracy.

Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w rozkładach materiału danego przedmiotu, aby umożliwił on realizację podstawy programowej.

Nauczyciel, planując zajęcia lekcyjne, musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

II. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

 1. Zestaw Oceniania Szkolnego w nauczaniu zdalnym/na odległość ma charakter przejściowy.
 2. Wprowadza się go w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania na terenie szkoły.
 3. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły.
 4. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.
 5. Udostępniając uczniom zadania do pracy zdalnej, nauczyciel może zadecydować o ich ocenie (zgodnie ZOS) informując o tym wcześniej uczniów oraz rodziców. Oceny wpisywane do dziennika elektronicznego obowiązkowo z opisem.
 6. Wystawiając ocenę śródroczną/roczną należy brać pod uwagę dotychczasową pracę ucznia na danej lekcji, jak również specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.
 7. Ocenę śródroczną/roczną zachowania wystawia wychowawca klasy. Opiera się on na zasadach ujętych w obowiązujących dokumentach szkoły , jak również na własnych obserwacjach zachowania ucznia. Także tutaj należy brać pod uwagę specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.

Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń lub jego rodzic odczytuje wiadomości z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej (potwierdzenie obecności na zajęciach nauki zdalnej odnotowuje zapisem zn w e- dzienniku), a przy nauczaniu zdalnym on-line (Office 365), czy jest obecny na zajęciach i wykonuje polecenia nauczyciela (zapis zn w e-dzienniku).
 2. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń/rodzic nie odczyta wiadomości lub uczeń nie uczestniczył w żadnych zajęciach prowadzonych online, nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, co odnotowuje w dzienniku UONET+ (wysyłając informację do rodziców ucznia poprzez e-dziennik).
 4. O nieudanej próbie kontaktu z rodzicami, wychowawca klasy informuje pedagoga szkolnego, a ten, w przypadku kolejnego braku reakcji ze strony rodzica, powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 5. W przypadku kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli.

III. INFORMACJA O ZESTAWIE OCENIANIA SZKOLNEGO PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO

 1. Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się i pracy nauczyciela z daną klasą poprzez urządzenia takie jak: platformy Office 365- Teams, e-dziennik, komputer, tablet, telefon; przy użyciu komunikatorów społecznych.
 2. Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen stosowana dotychczas.
 3. Zestaw Oceniania Szkolnego w nauczaniu zdalnym – na odległość, wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania na terenie szkoły.

 Zasady komunikowania się i współpracy z rodzicami uczniów

 1. Nauczyciele zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Szkoła posiada wypracowane sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, w tym e-dziennik, platforma Teams.
 3. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi: dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, telefonów komórkowych i stacjonarnych, komunikatorów internetowych.

IV. OGÓLNE ZASADY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA ZAJĘCIACH ONLINE

 1. Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji (z niewielką modyfikacją, tzn. brak podziału na grupy), za pomocą platformy ustalonej przez szkołę – Microsoft Teams.
 2. Mając na uwadze charakter zajęć prowadzonych online, ustala się możliwość skrócenia ich do 30 minut.
 3. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami przede wszystkim poprzez e-dziennik, platformę wskazaną przez szkołę, może też dodatkowo stosować inne wybrane przez siebie metody nauki zdalnej.
 4. Nauczyciel informuje uczniów o terminie i formie oddania prac (data i godzina).
 5. Kontakt ucznia z nauczycielem – w szczególności odsyłanie wykonanych prac, odbywa się w ramach godzin pracy nauczyciela.
 6. Prace odsyłane przez uczniów powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz zaznaczoną klasą. Prace niepodpisane nie będą sprawdzane i traktowane jako nieodesłane.
 7. Materiały do lekcji nauczyciel przesyła uczniom przede wszystkim przez platformę Office 365 Teams. (może także dodatkowo przesyłać przez inne nośniki).
 8. Materiały przesłane przez nauczyciela zawierają temat lekcji, materiały oraz wskazówki do samodzielnej pracy oraz zadania do samodzielnego wykonania (praca domowa), jeżeli lekcja online nie jest możliwa do przeprowadzenia w przyczyn technicznych.
 9. Podczas pracy zdalnej, ucznia obowiązuje podręcznik oraz zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, w którym uczeń ma obowiązek wykonać wskazane ćwiczenia oraz prace domowe.
 10. Na czas nauczania zdalnego kryteria ocen pozostają bez zmian.
 11. Ocenianiu podlegać będą następujące formy: prace domowe – karty pracy, ćwiczenia, wypracowania, testy, sprawdziany, kartkówki, zadania dodatkowe dla chętnych uczniów lub inne zlecone przez nauczyciela.
 12. Zaleca się, aby uczeń realizował temat lekcji zgodnie z planem zajęć i dbał o systematyczność swojej pracy oraz odsyłał zadania terminowo (w miarę możliwości technicznych).
 13. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i będą traktowane jak brak zadania czy nieobecność na kartkówce, sprawdzianie, wypracowaniu. Niedotrzymanie ustalonego terminu (w przypadku ewidentnego zaniedbania) jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
 14. Nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną, aby uczeń pracując samodzielnie, miał możliwość poprawy oceny.
 15. Oceny uczniów nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego.
 16. Nauczyciel może ocenić aktywność, zaangażowanie, wkład pracy uczniów podczas pracy zdalnej.
 17. Uczeń ma prawo do zgłoszenia braku wykonania zadania ze względu na stan zdrowia lub inną przyczynę, z tym, że informacja ta musi być potwierdzona przez rodzica. Rodzice informowani są o postępach swoich dzieci przez wpisy w dzienniku elektronicznym lub, w razie konieczności, indywidualny kontakt e-mailowy albo telefoniczny z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą.

Ocenianie może uwzględniać:

 • odpowiedzi pisemne
 • odpowiedzi ustne (podczas zajęć prowadzonych on-line za pomocą serwisów internetowych)
 • dodatkowe aktywności ucznia (zadania dodatkowe)
 • testy, sprawdziany, wypracowania i kartkówki on-line
 • prace samodzielne (zakres materiału podany przez nauczyciela z wyprzedzeniem, uczeń realizuje go samodzielnie w dowolnym czasie w domu, odsyła zgodnie z terminem wyznaczonym przez nauczyciela).
 1. Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy programowej. Zaliczamy do niej elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier zespołowych, historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej. Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie prezentacji, konspektów oraz filmów instruktażowo-pokazowych, itp. Uczniowie będą oceniani np. za zadane referaty, mini-prezentacje lub odpowiedzi z quizów wyżej wymienionych elementów podstawy programowej.