Stypendium szkolne 2021/2022

  • Informujemy, że rodzice uczniów ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego muszą złożyć wnioski wraz z załącznikami w terminie do 10 września w siedzibie szkoły ucznia (wnioski oraz wzory zaświadczeń do pobrania u pedagoga w dniu rozpoczęcia roku szkolnego lub na stronie internetowej)
  • Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto.
  • Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Tylko takie wnioski będą rozpatrywane.
  • Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
  • Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.
  • Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa
  • Corocznie są to kwoty zmienne. Wysokość udzielanej pomocy w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 będzie uzależniona od napływu środków finansowych w postaci dotacji celowej od Wojewody Śląskiego.
  • Rozpatrywane będą tylko wnioski, które zawierają kompletnie wszystkie niezbędne informacje(zawarte w druku wniosku) oraz wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do przyznania formy pomocy w postaci Stypendium Szkolnego
  • Wszystkich informacji udziela Pedagog Szkoły – Pani Agnieszka Urbańczyk

Załączniki:

Wniosek – Stypendium szkolne 2021/2022.pdf

Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami stypendium.pdf

WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 2021/2022.pdf

Zaświadczenie o dochodach – ETAT.pdf

Zaświadczenie o dochodach z Centrum Integracji Społecznej.pdf

Oświadczenie o dochodzie osoby na zryczałtowanym podatku dochodowym 2021/2022.pdf

Oświadczenie o działalności na zasadach ogólnych.pdf

Oświadczenie z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych rozpoczętej w roku bieżącym.pdf

Oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie.pdf

Wniosek – Zasiłek szkolny.pdf