Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sp26.czest.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U z. 2019 r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Redaktorzy strony dokładają starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

W Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób niepełnosprawnych – w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., z wykorzystaniem  narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa http://sp26.czest.pl spełnia wymagania w 93,64 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Grzegorz Konieczny, adres poczty elektronicznej: sp26@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 34 363-07-48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z Katarzyną Drogosz, adres poczty elektronicznej: sp26@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 34 363 07 48.

Korzystanie z klawiatury

 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu na stronie,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu na stronie,
 • ENTER – uaktywnia wybrany element.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt
z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • skala szarości,
 • negatyw, białe tło,
 • podkreślenie łączy, czcionka poszerzona

Linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie, dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Redaktorzy strony dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sp26@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 363-07-48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Dyrektor Szkoły

Adres: ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa

E-mail: sp26@edukacja.czestochowa.pl

Telefon: 34 363 07 48

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada 5 wejść do budynku szkoły:

 • Wejście nr 1 od strony ul. Rakowskiej dla pracowników, rodziców, gości, interesantów. Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków;
 • Wejście nr 2 od strony ul. Rakowskiej (wejście dla uczniów bezpośrednio do szatni). Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków;
 • Wejście nr 3 od strony boiska dla uczniów (rodziców). Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków. Wejście prowadzi do szatni.
 • Wejście nr 4 od strony boiska (otwierane okazjonalnie i gdy lekcje wf odbywają się na boisku). Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków.
 • Wejście nr 5- prowadzące do zaplecza kuchennego i kuchni (wejście dla pracowników). Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków.

W godzinach pracy szkoły przy wejściu nr 2 i nr 3 są pracownicy obsługi, którzy monitorują  ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły.

Budynek szkoły ma 4 poziomy: piwnica- szatnia, parter, 2 piętra. Na każdą kondygnację prowadzą schody, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku na  poziomach (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. W budynku nie ma wind, toalet – dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W kontaktach ze szkołą można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną, w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.