Zasady korzystania z e-dziennika

ZARZĄDZENIE nr 5/1/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26
im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie
w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania dziennika elektronicznego
w szkole, w okresie zdalnego nauczania

§1
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie z dniem 04 maja 2020 r. wprowadza dziennik elektroniczny, który będzie funkcjonował na osobnych ZASADACH, do końca roku szkolnego 2019/2020.

§2
ZASADY funkcjonowania dziennika elektronicznego, do niniejszego zarządzenia, stanowią: Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2.

§3
Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do przestrzegania i stosowania procedur ujętych w ZASADACH.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie w dniem 04 maja 2020 r.

Grzegorz Konieczny
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26
w Częstochowie


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZASADY
korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie
w okresie zdalnego nauczania

 E-dziennik, w okresie zdalnego nauczania, będzie dokumentem, poprzez który:

 • Nauczyciele będą informować rodziców o uzyskanych przez dziecko ocenach cząstkowych;
 • Odbywać się będzie przebieg ważnych informacji służbowych: Nauczyciele-Dyrekcja/Dyrekcja-Nauczyciele; Nauczyciele-Rodzice/Rodzice-Nauczyciele.

Nauczyciel

 1. Każdy nauczyciel otrzymuje informację z loginem od administratora dziennika elektronicznego i zobowiązany jest założyć konto dostępu do e-dziennika, do dnia 28.04.2020 r.
 2. Hasło powinno być zmienianie co 30 dni, musi się składać z co najmniej 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr.
 3. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności.
 4. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za swój przedmiot oraz za systematyczne wpisywanie do dziennika elektronicznego:
 • ocen cząstkowych,
 • przewidywanych ocen za drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020,
 • ocen rocznych,
 • informacji dla rodziców, dotyczących braku systematycznej pracy dziecka z danego przedmiotu.
 1. Nauczyciel w trakcie trwania zdalnego nauczania uwzględnia następujące zasady:
 • Każdy uczeń wykonuje pracę zdalną i przesyła ją nauczycielowi w wyznaczonym terminie (o tym, jakie zadanie ma być wysłane do oceny, decyduje nauczyciel i informuje o tym ucznia).
 • Jeśli uczeń nie dotrzyma terminu, o tym fakcie zostają poinformowani rodzice, a nauczyciel wyznacza ostateczny termin wysłania pracy.
 • Jeśli wyżej wymienione warunki nie zostaną spełnione przez ucznia, nauczyciel wstawia  ocenę niedostateczną. Ocena ta może być poprawiona przez ucznia, w terminie określonym przez nauczyciela.
 1. Nauczyciel, który pomylił się, wprowadzając błędny zapis w dzienniku, zobowiązany jest do usunięcia pomyłki niezwłocznie po jej zauważeniu.
 2. Nauczyciel ma obowiązek usuwania własnych błędów, zauważonych przez dyrektora/wicedyrektora szkoły w wyznaczonym przez niego terminie.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzania zawartości panelu Informacje/Ogłoszenia oraz Wiadomości w każdym dniu pracy. Jeśli wiadomość będzie tego wymagać, nauczyciel zobowiązany jest udzielać odpowiedzi.
 4. Nauczyciel jest zobligowany do ochrony komputera, z którego loguje się do dziennika elektronicznego tak, aby osoba postronna nie miała dostępu do danych zawartych w dzienniku.
 5. W razie zauważenia naruszenia bezpieczeństwa nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym dyrektora szkoły.
 6. Po zakończeniu pracy, nauczyciel zobowiązany jest do wylogowania się z konta.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez dyrekcję, jeśli zajdzie taka konieczność.
 8. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez dyrekcję szkoły.

Wychowawca klasy

 1. Każdy wychowawca klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika elektronicznego w zakresie następujących danych swojej klasy:
 • dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów,
 • dane teleadresowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów,
 • wystawianie przewidywanych ocen rocznych zachowania,
 • wystawianie rocznych ocen zachowania,
 • usprawiedliwianie nieobecności,
 • sprawdzenie danych w arkuszu ocen ucznia na koniec roku szkolnego,
 • przygotowanie świadectwa szkolnego ucznia,
 • wypełnianie danych w arkuszach oraz na świadectwie, dotyczących udziału uczniów w konkursach preferowanych przez Kuratorium,
 • jeżeli uczeń (za zgodą rodziców, po złożeniu odpowiedniego podania do dyrekcji) nie uczęszcza na lekcje: Wychowania do życia w rodzinie i Religii, należy to zaznaczyć przy nazwisku ucznia.
 1. Jeśli w danych ucznia następują zmiany, wychowawca ma obowiązek dokonać zmian w dzienniku elektronicznym, bezzwłocznie po uzyskaniu potwierdzonych informacji o zmianach.
 2. Wychowawca zobowiązany jest poinformować każdego rodzica o uruchomieniu e-dziennika i jego zasadach, które funkcjonować będą w okresie zdalnego nauczania.
 3. Przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 wychowawca klasy zobowiązany jest do sprawdzenia wpisów dotyczących klasy w dzienniku elektronicznym.
 4. Wychowawca, po otrzymaniu informacji od rodziców, o decyzji przeniesienia ucznia do innej placówki, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie dyrekcję szkoły.

E-dziennik wchodzi w życie z dniem 04 maja 2020 r.


ZAŁĄCZNIK NR 2

ZASADY
korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie
w okresie zdalnego nauczania

E-dziennik, w okresie zdalnego nauczania, będzie dokumentem, poprzez który:

 • Nauczyciele będą informować rodziców o uzyskanych przez dziecko ocenach cząstkowych;
 • Odbywać się będzie przebieg ważnych informacji służbowych: Nauczyciele-Dyrekcja/Dyrekcja-Nauczyciele; Nauczyciele-Rodzice/Rodzice-Nauczyciele.
 1. Korzystanie z e-dziennika jest całkowicie bezpłatne.
 2. Rodzic/prawny opiekun sam zakłada konto z użyciem własnego maila (którym dysponowali wychowawcy) i uzyskuje dostęp do konta swojego dziecka na e-dzienniku.
 3. Założenie konta w e-dzienniku rodzic potwierdza mailem do wychowawcy.
 4. Konto rodziców/prawnych opiekunów jest niezależne i daje ono możliwość:
 • wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych i rocznych, uzyskiwanych przez uczniów,
 • otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach drogą mailową,
 • dostępu do danych zawartych w dzienniku poprzez interfejs mobilny w telefonach komórkowych,
 • komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, pedagogiem oraz dyrekcją szkoły.
 1. Rodzic może samodzielnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w funkcji „pomoc”.
 2. Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom (dotyczy loginu i hasła).
 3. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego sprawdzania postępów w nauce i systematyczności pracy dziecka.
 • Każdy uczeń wykonuje pracę zdalną i przesyła ją nauczycielowi w wyznaczonym terminie (o tym, jakie zadanie ma być wysłane do oceny, decyduje nauczyciel i informuje o tym ucznia).
 • Jeśli uczeń nie dotrzyma terminu, o tym fakcie zostają poinformowani rodzice, a nauczyciel wyznacza ostateczny termin wysłania pracy.
 • Jeśli wyżej wymienione warunki nie zostaną spełnione przez ucznia, nauczyciel wstawia ocenę niedostateczną. Ocena ta może być poprawiona przez ucznia, w terminie określonym przez nauczyciela.
 1. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania niedyspozycji dziecka i niemożności udziału ucznia w zdalnym nauczaniu. Informacja powinna być przekazana poprzez e-dziennik wychowawcy klasy.
 2. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie wiadomości, jakie otrzymuje od nauczycieli i dyrekcję szkoły, poprzez e-dziennik.

E-dziennik wchodzi w życie z dniem 04 maja 2020 r.